Preduzeće je od osnivanja 2005. godine radilo na poslovima prikupljanja taksacionih podataka i izradi šumskoprivrednih osnova za državne,privatne šume i nacionalne parkove u Republici Srpskoj/Bosni i Hercegovini,Republici Srbiji,Republici Crnoj Gori,Sjevernoj Makedoniji.

NAJZNAČAJNIJI PROJEKTI

Republika Srpska:

 • Usluga izrade šumsko-privrednih osnova na području gradova/opština : Banja Luka,Prijedor, Doboj, Bijeljina,Novi Grad,Foča,Gradiška itd.
 • Usluga izrade šumsko-privrednih osnova za šume posebnih namjena: Nacionalni park Sutjeska i Nacionalni park Kozara.
 • Usluge nadzora nad izradom šumsko-prevdnih osnova za šume u državnoj svojini:Sokolac,Rudo,Višegrad,Lopare,Banja Luka,Rogatica itd.
 • Rad na provođenju druge državne inventure šuma BiH za Republiku Srpsku koja se radi u 2007, 2008. i 2009.-oj godini. (Digitalizacija karata i izrada lokacija tačaka premjera u GIS projektu ArcGis 9, prikupljane terenskih podataka i unos istih u odgovarajući server)

Federacija Bosne i Hercegovine:

 • Usluga izrade šumsko-privrednih osnova na području gradova/opština: Posušje,Goražde,Glamoč,Bosansko Grahovo,Livno,Drvar itd.
 • Usluge nadzora nad izradom šumsko-prevdnih osnova za šume u državnoj svojini:Tuzla,Kladanj,Sarajevo itd.

Republika Srbija:

 • Izrada programa gazdovanja šumama za nacionalne parkove: Nacionalni park Kopaonik,Nacionalni park Đerdap,Nacionalni park Fruška Gora.
 • Izradom programa gazdovanja šumama za vojne i crkvene šume: Šarengradska ada,Dobanovački zabran itd.

Crna Gora:

 • -Rad na provođenju državne inventure šuma u Crnoj Gori
 • Izradu šumskoprivrednih osnova za državne šume u Crnoj Gori za GJ Župa Pivska, Planina Pivska, Voloder, Potkovač, Duga Crnovrh,Javorak Vojnik G.J. Župa-Štitova, Bijela gora, Vojnik-Brezna, Bijela gora, Pješčanica-Pčinja,Bijela-Vojnik itd.
 • Izradom šumsko-privednih osnova za šume u privatnoj svojini.
 • Izradu Cost-benefit analize opravdanosti izdvajanja Prokletija za peti Nacionalni park Crne Gore.

Pored navedenih poslova preduzeće je radilo na poslovima lovnih osnova, projektovanja šumskih komunikacija, pružanje geodetskih usluga u oblasti šumarstava kao i pružanje konsalting usluga u oblasti ekologije i zaštite šuma, projektovanja gradskog zelenila, izrada tehničke dokumentacije o opravdanosti krčenja šuma i dr.

Sve završene šumskoprivredne osnove su usvojene od strane nadležnih institucija,i nad istim je sprovođen nadzor pripremnih i terenskih radova od raznih organizacija kao što su: Šumarski fakulteti, Instituti, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva itd.